strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Uchwała nr 11/2016/2017

Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku

z dnia 12 września 2017r.,

W sprawie: Ustalenia wysokości składek oraz zasad ulg dla składek na Radę Rodziców.

 

Działając na podstawie: art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i rozdziału 5. § 28.2 pkt 12). Statutu Szkoły oraz punktu § 19 pkt 4 Regulaminu Rady Rodziców, Rada Rodziców postanawia:


§ 1

Składka na Radę Rodziców wynosi co najmniej 50 zł na ucznia każdego roku szkolnego.

§ 2

Roczną składkę na Radę Rodziców można wpłacać w 2 ratach semestralnych po 25 zł.

§ 3

  1. Rodzic który „wykupił” szafkę wpłacając z góry na Radę Rodziców kwotę:

  1. w klasie 1 150 zł płatne jednorazowo na trzy lata (naukę w klasach 1-3);

  2. w klasie 2 100 zł płatne jednorazowo na dwa lata (naukę w klasach 2-3);

  3. w klasie 3 50 zł płatne jednorazowo na rok (naukę w klasie 3);

  4. w klasie 4 150 zł płatne jednorazowo na trzy lata (naukę w klasach 4-6);

  5. w klasie 5 100 zł płatne jednorazowo na dwa lata (naukę w klasach 5-6);

  6. w klasie 6 50 zł płatne jednorazowo na rok (naukę w klasie 6);

  7. w klasie 7 100 zł płatne jednorazowo na rok (naukę w klasie 7-8);

  8. w klasie 8 50 zł płatne jednorazowo na rok (naukę w klasie 8);

zwolniony jest z wpłat na Radę Rodziców (dobrowolna wpłata mile widziana).

  1. Osoby niepełnosprawne otrzymując pojedynczą szafkę na cały okres nauki w szkole.

§ 4

Każdy klasa otrzymuje na potrzeby klasy prowizję w zależności od wielkości zebranych składek j/n: 0-30 % składek – prowizja 0%

31-99 % składek – prowizja 15%

100 % składek – prowizja 30%

§ 5

Rodzic systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców może ubiegać się o dopłatę do wycieczek szkolnych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Rodziców.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 26 października 2016 r.

Przewodniczący

Rady Rodziców

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku