strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w szkole

 

1. Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego w sekretariacie szkoły.

2. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego na terenie szkoły.

3. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole.

4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego obecności.

5. Ładowanie telefonów komórkowych na terenie szkoły jest zabronione.

6. Odpowiedzialność materialną za aparat telefoniczny ponosi uczeń i jego rodzic.

 

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonu na terenie szkoły

1. Trzykrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień. Uczeń może być ukarany w ten sposób tylko raz w ciągu semestru. Informacja o złamaniu zakazu przez ucznia powinna być odnotowana w formie uwagi w dzienniku elektronicznym.

2. W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun prawny i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.

Kryteria ocen z zachowania
(na podstawie Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku)


5. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.

1) kryteria brane pod uwagę przy ocenie zachowania, to:
a) kultura osobista,
b) obowiązkowość: odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć,
c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły,
d) kontakty koleżeńskie: praca w grupie, stosunek do kolegów,
e) poszanowanie cudzej własności,
f) utrzymywanie porządku,
g) pełnienie dyżurów;
2) uchylono.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe - (wz);
2) bardzo dobre - (bdb);
3) dobre - (db);
4) poprawne - (pop);
5) nieodpowiednie - (ndp);
6) naganne - (ng).

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

8. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie informacji otrzymanych od innych nauczycieli, pracowników szkoły, opinii klasy, samooceny ucznia.

9. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

10. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

11. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej na piśmie.

12. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

13. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

13a. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianych jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;

2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;

3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;

4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną;

13b. Szczegółowe kryteria oceny zachowania

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, jest wzorem do naśladowania,
b) jest sumienny w nauce i wypełnianiu obowiązków uczniowskich,
c) chętnie podejmuje prace społeczno-użyteczne dla klasy, szkoły i środowiska,
d) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
e) nie ma nieobecności/spóźnień nieusprawiedliwionych,
f) uczeń wyróżnia się:
fa) rzetelnym stosunkiem do nauki,
fb) pełną odpowiedzialnością za powierzone obowiązki,
fc) wysoką kulturą osobistą,
fd) schludnym wyglądem, zgodnym z wymaganiami statutu szkoły,
fe) dbałością o tradycje i honor szkoły,
ff) dbałością o piękno mowy ojczystej,
fg) przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, szanowaniem swojego zdrowia,

fh) szanowaniem mienia publicznego i prywatnego,
fi) pracą na rzecz szkoły, środowiska;
fj) dobrymi wynikami w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
fk) wykazywaniem inicjatywy twórczej,
fl) przeciwstawianiem się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
fm) brakiem uwag dotyczących niewłaściwego zachowania.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu,
b) włącza się chętnie w prace społecznie użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska,
c) może mieć co najwyżej 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

d) może mieć co najwyżej 5 spóźnień nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych,

e) uczeń w szczególności:
ea) prezentuje wysoką kulturę osobistą, rzetelny stosunek do nauki,
eb) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, szanuje swoje zdrowie, mienie publiczne i prywatne,
ec) odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne, uczy się systematycznie na miarę swoich możliwości,
ed) jest koleżeński wobec rówieśników,
ee) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
ef) cechuje go schludny wygląd, zgodny z wymaganiami statutu szkoły,
eg) dba o mienie szkoły, ład i porządek,
eh) nie ulega nałogom.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,
b) ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
c) może mieć co najwyżej 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
d) może mieć co najwyżej 10 spóźnień nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych,
e) uczeń w szczególności:
ea) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
eb) jest kulturalny,
ec) szanuje swoje zdrowie, mienie publiczne i prywatne,
ed) pracuje na miarę swoich możliwości,
ee) dba o mienie szkoły,
ef) reaguje na zło,
eg) nie ulega nałogom.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,
b) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
c) może mieć co najwyżej 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
d) może mieć co najwyżej 15 spóźnień nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych,
e) uczeń w szczególności:
ea) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
eb) jest kulturalny,
ec) szanuje swoje zdrowie, mienie publiczne i prywatne,
ed) pracuje na miarę swoich możliwości,
ee) sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy szkolne.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) narusza obowiązki statutowe, ale reaguje na kary i wyraża chęć poprawy,
b) narusza zasady moralne,
c) wagaruje, w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia od 25 do 50 godzin lub 25% - 49% ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu, lub powyżej 15 spóźnień nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych,
d) uczeń w szczególności:
da) nie przestrzega zasad kultury słowa, używa wulgarnego słownictwa,
db) odnosi się w arogancki sposób do innych,
dc) ma demoralizujący wpływ na innych,
dd) rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia,
de) ulega nałogom,
df) niszczy mienie prywatne, szkolne i społeczne,
dg) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,
dh) ma liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,
di) otrzymał naganę wychowawcy.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) w rażący sposób narusza obowiązujące w szkole normy zachowań, obowiązki statutowe oraz nie reaguje na kary, nie wyraża chęci poprawy,
b) wagaruje, w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 50 godzin na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych lub 50% i powyżej ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu,
c) uczeń w szczególności:
ca) używa wulgarnego słownictwa,
cb) przejawia arogancki, agresywny stosunek do innych,
cc) popełnia kradzieże lub wymuszenia,
cd) popada w konflikt z prawem,
ce) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia lub substancje,
cf) ulega nałogom i zachęca do nich innych,
cg) rozprowadza alkohol, papierosy, narkotyki, treści pornograficzne;
ch) stosuje groźby wobec innych,
ci) wywołuje bójki i stosuje przemoc,
cj) świadomie niszczy mienie prywatne, szkolne lub społeczne,
ck) świadomie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i naraża innych na niebezpieczeństwo,
cl) przyjmuje postawę uwłaczającą dobremu imieniu szkoły, klasy,
cm) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
cn) otrzymał naganę dyrektora.”,
14. Uchylono.

15. Uchylono.

16. Uchylono.

16a Na ocenę roczną z zachowania ma wpływ ocena śródroczna z zachowania.

17. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 120.

18. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku