strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Co to jest integracja?

  • Integracja jest modelem oświaty, alternatywą dla rozdziału pedagogiki ogólnej od specjalnej i dzieci zdrowych od niepełnosprawnych. Ma na celu tworzenie środowisk przedszkolnych i szkolnych, w których mogłyby wspólnie uczyć się i bawić dzieci o różnym poziomie rozwoju i różnej sprawności psychofizycznej. Za punkt wyjścia oświaty integracyjnej można przyjąć stwierdzenie, że dzieci  niepełnosprawne spragnione są ludzkiej życzliwości i wiele korzyści daje im radość płynąca ze wspólnego pobytu ze zdrowymi kolegami. Wspólnoty integracyjne opierają więc swoją działalność na pozytywnej więzi osób zdrowych i niepełnosprawnych.                                

                                    Krótka historia integracji w Polsce

  • Początki integracji w Polsce sięgają końca lat osiemdziesiątych. W 1989 roku  powstała w Warszawie pierwsza przedszkolna grupa integracyjna, a zaraz potem zaczęły powstawać na terenie stolicy następne odziały integracyjne w przedszkolach i szkołach. W 1991 roku weszła ustawa oświatowa mówiąca o zasadach organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz ich kształcenia w szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz organizacji kształcenia integracyjnego. W roku 1993 MEN podpisało zarządzenia określające zasady tworzenia przedszkoli i klas integracyjnych oraz form opieki psychologiczno – pedagogicznej.  Największy i zarazem dynamiczny rozwój placówek nastąpił w latach 1993 – 2000. Wówczas integracja objęła swym zasięgiem całą Polską, choć w niejednakowym stopniu. Uzależnione to było od kierunku polityki oświatowej przyjętej przez lokalne władze oświatowe i samorządowe, od zamożności województwa i zasobów kadrowych.

 

Założenia integracji.

  • Założeniem pracy zespołu integracyjnego jest wsparcie i praca z dzieckiem zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Dlatego do grupy integracyjnej przyjmowane są dzieci, którym jesteśmy wstanie pomóc oraz te, które będą dobrze funkcjonowały i adaptowały się w warunkach integracji. Klasy integracyjne mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności). W grupach integracyjnych konieczna jest obecność dwóch nauczycieli: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagoga specjalnego, który pełni rolę nauczyciela wspomagającego.  Pedagog specjalny otacza  opieką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uczniów niepełnosprawnych. Jednak dobra współpraca obu nauczycieli sprawia, że poświęcają swoją uwagę wszystkim dzieciom. Nauczyciele współpracują też z pedagogiem szkolnym i specjalistami zatrudnionymi w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Integracja w naszej szkole.

  • Do Kraśnika integracja „dotarła” w 1996 roku, kiedy to postało pierwsze przedszkole integracyjne, a niedługo potem następne. W 2001 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 utworzona została pierwsza w historii miasta Kraśnika klasa integracyjna jako kontynuacja integracji przedszkolnej, a już w 2003 roku powstała następna klasa. Aktualnie szkoła może poszczycić się już czwartą z kolei klasą integracyjną.

Klasy integracyjne w naszej szkole cieszą się dużą popularnością. Zawsze jest duża liczba chętnych, nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale również tych zdrowych. Uczniowie tych klas osiągają bardzo dobre wyniki nauczania.

W naszej szkole aktywnie działa zespół do spraw integracji, który zajmuje się wszystkimi problemami i potrzebami uczniów niepełnosprawnych.

Tradycją stało się też przygotowywanie apeli wychowawczych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 3 grudnia każdego roku.

         apel_11.I.10_011.jpg
                      Klasy Ic i IV c  podczas wspólnie przygotowanego apelu.

Nasza szkoła współpracuje też od wielu lat z Kraśnickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, które prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


                      

 009.jpg

 Dzieci z klas integracyjnych wspólnie bawiły się na festynie z okazji Dnia Dziecka przygotowanym przez KSPDzST. 


        W roku szkolnym  2011/2012 w naszej szkole funkcjonują

3 klasy integracyjne.       Są to :

klasa I a - wychowawca -  Dorota Michalczyk

                pedagog specjalny - Anna Bielecka

 

klasa III c - wychowawca - Barbara Wilk

                pedagog specjalny - Małgorzata Wojtaszek


klasa VI c - wychowawca - Renata Nowak

                pedagog specjalny - Dorota Siebielec


5 grudnia odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku gospodarzem apelu była  klasa III c. Na zaproszenie uczniów tej klasy w apelu wzięli też udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych  im. Ks. Jana Twardowskiego działający w teatrzyku WOJTUŚ.

          IMG_1260.jpg

 próba

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku